Algemene voorwaarden

Lees en begrijp onze Gebruikersvoorwaarden voordat u WishUp gebruikt. U stemt ermee in gebonden te zijn aan deze wettelijke overeenkomst.

Informatie over WishUp

WishUp biedt online verlanglijstjes aan waarop gebruikers cadeaus kunnen plaatsen van verschillende winkels. Met WishUp kunt u gemakkelijk uw persoonlijke verlanglijstje maken voor geboortes, verjaardagen, bruiloften, en andere speciale gelegenheden. U kunt cadeaus van verschillende winkels toevoegen aan uw verlanglijstje, waardoor het eenvoudig is om uw favoriete items op één plek te verzamelen. Of het nu gaat om babyartikelen, kleding, speelgoed, of andere cadeau-ideeën, WishUp biedt een handige en georganiseerde manier om uw wensen te beheren en te delen met vrienden en familie.

"WishUp" verwijst naar:

 • Deze website, inclusief de subdomeinen en alle andere websites waarmee de Eigenaar de dienst beschikbaar stelt.
 • Alle toepassingen, voorbeeld- en contentbestanden, broncode, scripts, instructiesets of software die deel uitmaken van de dienst, evenals gerelateerde documentatie.

Met andere woorden, "WishUp" omvat de website, API's en alle bijbehorende software en functionaliteiten die worden aangeboden als onderdeel van de dienst.

Wat de Gebruiker moet weten in het kort

 • Het herroepingsrecht is alleen van toepassing op Europese consumenten. In dit document wordt het herroepingsrecht consistent aangeduid als "herroepingsrecht".
 • Daarnaast is het gebruik van WishUp en de diensten beperkt tot personen die volgens de toepasselijke wetgeving als volwassenen worden beschouwd. Dit betekent dat gebruikers onder de wettelijke leeftijdsgrens geen toegang hebben tot en gebruik kunnen maken van WishUp en de diensten.

Hoe WishUp werkt

WishUp biedt enkel een technische infrastructuur of platform waarmee gebruikers met elkaar kunnen communiceren. De eigenaar is daarom niet direct betrokken bij de interacties tussen gebruikers. Het is belangrijk op te merken dat de eigenaar geen controle heeft over de inhoud, kwaliteit, veiligheid of wettigheid van de interacties tussen gebruikers. Elke interactie of transactie tussen gebruikers valt onder hun eigen verantwoordelijkheid. De eigenaar raadt gebruikers aan om voorzichtigheid en gezond verstand te gebruiken bij het aangaan van interacties met andere gebruikers op het platform.


Gebruikersvoorwaarden

Tenzij anders aangegeven, zijn de gebruiksvoorwaarden in dit gedeelte over het algemeen van toepassing bij het gebruik van WishUp.

In bepaalde scenario's kunnen echter specifieke gebruiks- of toegangsvoorwaarden van toepassing zijn. Indien dit het geval is, worden deze aanvullende voorwaarden vermeld in dit document.

Door gebruik te maken van WishUp bevestigen gebruikers dat zij voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Gebruikers moeten consumenten zijn.
 • Gebruikers moeten volgens de toepasselijke wetgeving als volwassenen worden beschouwd.

Accountregistratie

Om gebruik te kunnen maken van de dienst, dienen gebruikers zich te registreren of een gebruikersaccount aan te maken. Bij registratie dienen alle vereiste gegevens of informatie op een volledige en waarheidsgetrouwe manier te worden verstrekt. Indien dit niet wordt gedaan, zal de dienst niet beschikbaar zijn voor de gebruiker.

Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk en veilig houden van hun inloggegevens. Daarom dienen gebruikers sterke wachtwoorden te kiezen die mogelijk zijn binnen het platform.

Door zich te registreren, stemmen gebruikers ermee in volledig verantwoordelijk te zijn voor alle activiteiten die plaatsvinden onder hun gebruikersnaam en wachtwoord. Indien gebruikers vermoeden dat er inbreuk is gemaakt op hun persoonlijke informatie, waaronder hun gebruikersaccounts, toegangsgegevens of persoonsgegevens, of dat deze onterecht bekendgemaakt of gestolen zijn, dienen zij de Eigenaar onmiddellijk en duidelijk te informeren via de contactgegevens in dit document.

Voorwaarden voor accountregistratie

Bij de registratie van gebruikersaccounts in WishUp zijn de volgende voorwaarden van toepassing. Door zich te registreren, stemmen gebruikers ermee in om aan deze voorwaarden te voldoen:

 • Accountregistratie door bots of andere geautomatiseerde methoden is niet toegestaan.
 • Tenzij anders aangegeven, mag elke gebruiker slechts één account registreren.
 • Tenzij uitdrukkelijk toegestaan, mag een gebruikersaccount niet met andere personen worden gedeeld.

Accountbeëindiging

Gebruikers kunnen op elk gewenst moment hun account beëindigen en stoppen met het gebruik van de Dienst door gebruik te maken van de accountbeëindigingstools in WishUp of door contact op te nemen met de Eigenaar via de contactgegevens in dit document.

Accountopschorting en verwijdering

Naar eigen oordeel behoudt de Eigenaar zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving Gebruikersaccounts op te schorten of te verwijderen die naar zijn mening ongepast, aanstootgevend of in strijd met deze Voorwaarden zijn.

Het opschorten of verwijderen van Gebruikersaccounts geeft de Gebruikers geen recht op compensatie, schadevergoeding of terugbetaling.

Indien een Gebruikersaccount wordt opgeschort of verwijderd vanwege redenen die te wijten zijn aan de Gebruiker, blijft de Gebruiker verantwoordelijk voor eventuele verschuldigde vergoedingen of prijzen.

Content in WishUp

Tenzij anders aangegeven of duidelijk herkenbaar is, is alle content die beschikbaar is in WishUp eigendom van de Eigenaar of zijn licentiegevers en wordt deze content door hen verstrekt.

De Eigenaar streeft ernaar ervoor te zorgen dat de content die beschikbaar is in WishUp geen inbreuk maakt op de toepasselijke wet- en regelgeving of de rechten van derden. Het is echter niet altijd mogelijk om dit te garanderen.

In gevallen waarin er mogelijk inbreuk wordt gemaakt, worden Gebruikers verzocht om gerelateerde klachten te melden. Gebruikers hebben wettelijke rechten om hun rechten af te dwingen en kunnen gebruikmaken van de contactgegevens in dit document om dergelijke klachten door te geven.

Rechten met betrekking tot content in WishUp

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze content zijn eigendom van de Eigenaar en worden voorbehouden aan de Eigenaar.

Gebruikers mogen deze content dan ook niet gebruiken op een manier die niet noodzakelijk is of niet bedoeld is voor het juiste gebruik van de Dienst.

Door de Gebruikers verstrekte Content

De Eigenaar stelt Gebruikers in staat om hun eigen content te uploaden, te delen of te verstrekken binnen het platform.

Door het verstrekken van content, bevestigen Gebruikers dat dit wettelijk is toegestaan en dat zij geen inbreuk maken op wettelijke bepalingen en/of rechten van derden.

Aansprakelijkheid voor verstrekte content

Gebruikers zijn als enige verantwoordelijk voor alle content die ze uploaden, plaatsen, delen of verstrekken binnen het platform. Gebruikers begrijpen dat de Eigenaar geen filtering of beheer van dergelijke content uitvoert.

De Eigenaar behoudt echter het recht om naar eigen oordeel dergelijke content te verwijderen, wissen of blokkeren, en om de toegang tot het platform te weigeren aan de Gebruiker die de content heeft geüpload, zonder voorafgaande kennisgeving in de volgende gevallen:

 • Wanneer de Eigenaar een (vermeende) schending van de gebruiksvoorwaarden, inbreuk op rechten van derden of overtreding van de toepasselijke wetgeving met betrekking tot dergelijke content opmerkt.
 • Wanneer er een melding van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten is ontvangen.
 • Wanneer er een melding van inbreuk op de privacy van een derde, inclusief hun persoonlijke levenssfeer, is ontvangen.
 • Op bevel van een overheidsinstantie.
 • Wanneer de Eigenaar op de hoogte wordt gesteld dat de toegankelijke content via het platform risico's kan opleveren voor Gebruikers, derden en/of de beschikbaarheid van de Dienst.

Het verwijderen, wissen, blokkeren of corrigeren van content geeft Gebruikers die deze content hebben verstrekt of daarvoor verantwoordelijk zijn, geen recht op enige vorm van compensatie, schadevergoeding of terugbetaling.

Gebruikers stemmen ermee in de Eigenaar te vrijwaren van en tegen alle vorderingen en/of schade die voortvloeien uit de content die zij hebben verstrekt aan of via het platform.

Toegang tot externe bronnen

Gebruikers kunnen via het platform toegang krijgen tot externe bronnen die door derden worden aangeboden. Gebruikers begrijpen en aanvaarden dat de Eigenaar geen controle heeft over deze externe bronnen en daarom niet verantwoordelijk is voor de inhoud en beschikbaarheid ervan.

De voorwaarden die van toepassing zijn op deze externe bronnen, inclusief bepalingen met betrekking tot het verkrijgen van rechten op content, worden bepaald door de algemene voorwaarden van elke derde partij of, indien niet beschikbaar, door de toepasselijke wetgeving.

Aanvaardbaar gebruik

Het gebruik van WishUp en de Dienst is beperkt tot het beoogde toepassingsgebied zoals uiteengezet in deze Voorwaarden en in overeenstemming met de geldende wetgeving.

Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor het zorgen dat hun gebruik van WishUp en/of de Dienst geen inbreuk maakt op toepasselijke wetten en regels of de rechten van derden.

Daarom behoudt de Eigenaar zich het recht voor om passende maatregelen te nemen ter bescherming van zijn legitieme belangen. Dit kan onder andere inhouden dat Gebruikers de toegang tot WishUp of de Dienst wordt ontzegd, dat overeenkomsten worden beëindigd, of dat melding wordt gemaakt van wangedrag via WishUp of de Dienst bij de bevoegde autoriteiten, zoals gerechtelijke of administratieve instanties, wanneer Gebruikers deelnemen aan, of verdacht worden van, een van de volgende activiteiten:

 • Het overtreden van wetten, regelgeving en/of deze Voorwaarden;
 • Het schenden van rechten van derden;
 • Het aanzienlijk schaden van de legitieme belangen van de Eigenaar;
 • Het beledigen van de Eigenaar of een derde partij.

Softwarelicentie

Alle intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten en andere exclusieve rechten met betrekking tot de software of technische applicaties die ingebed zijn in of gerelateerd zijn aan WishUp, behoren toe aan de Eigenaar en/of zijn licentiegevers.

Onder voorbehoud van naleving van deze Voorwaarden en onverminderd enige afwijkende bepalingen in deze Voorwaarden, verleent de Eigenaar aan Gebruikers een herroepbare, niet-exclusieve, niet-overdraagbare en niet-sublicentieerbare licentie om de ingebedde software en/of andere technische middelen die deel uitmaken van de Dienst te gebruiken binnen het kader van en voor het gebruik van WishUp en de aangeboden Dienst.

Deze licentie verleent Gebruikers geen recht op toegang tot, gebruik van of openbaarmaking van de originele broncode. Alle technieken, algoritmen en procedures in de software en alle bijbehorende documentatie blijven uitsluitend eigendom van de Eigenaar of zijn licentiegevers.

Alle rechten en licenties die aan Gebruikers zijn verleend, eindigen onmiddellijk bij beëindiging of afloop van de Overeenkomst.

Gebruik van externe diensten

Gebruikers kunnen gebruikmaken van externe diensten of inhoud binnen WishUp. In dergelijke gevallen kunnen Gebruikers worden onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen van deze derde partijen.

Om online betalingen te kunnen ontvangen, gaan gebruikers akkoord met de volgende voorwaarden en bepalingen van de externe dienstverlener voor online betalingen:
Online Payment Platform.

Aansprakelijkheid, vrijwaring en schadeloosstelling

Beperking van aansprakelijkheid voor activiteiten van EU-Gebruikers in WishUp

Gebruikers aanvaarden dat WishUp slechts de technische infrastructuur en functies biedt die zijn opgenomen in het platform.

Er is geen sprake van bemiddeling, modereren, promotie of tussenkomst van interacties, overeenkomsten of transacties tussen Gebruikers door WishUp, en daarom is WishUp niet aansprakelijk voor de interacties tussen Gebruikers, inclusief de nakoming van verplichtingen van Gebruikers.

Gebruikers erkennen in het bijzonder dat WishUp niet betrokken is bij verkopen en aankopen door Gebruikers die respectievelijk Verkopers of Kopers zijn in het platform.

Dit betekent dat uitsluitend de Verkopers en de Kopers aansprakelijk zijn voor het aanbod en de aankopen via WishUp, evenals de daaruit voortvloeiende verplichtingen.

In het bijzonder is WishUp niet aansprakelijk voor:

 • Enige precontractuele verklaring, aanspraak of beschrijving van de door/via WishUp aangeboden cadeaus.
 • De aanwezigheid van een toepasselijke licentie, toestemming, kwalificatie of andere officiële vergunning die Verkopers vereist kan zijn om specifieke goederen of diensten aan te bieden volgens de toepasselijke wetgeving.
 • Of de Kopers voldoen aan de vereisten om aankopen te doen volgens de toepasselijke wetgeving, zoals leeftijd, solvabiliteit, enz.
 • Enige verplichting die door Gebruikers is vastgelegd via WishUp, inclusief productgaranties en productveiligheid.
 • Enige vordering gebaseerd op gedeeltelijke, onjuiste nakoming of niet-nakoming van bindende overeenkomsten die zijn aangegaan in WishUp.

Algemene bepalingen

Geen afstand van recht

Het nalaten van de Eigenaar om enig recht of bepaling onder deze Voorwaarden uit te oefenen, impliceert niet dat afstand wordt gedaan van dat recht of die bepaling. Geen enkele verklaring van afstand wordt beschouwd als een voortdurende verklaring van afstand van het betreffende recht of een andere bepaling.

Onderbreking van de dienst

Om een optimaal serviceniveau te waarborgen, behoudt de Eigenaar zich het recht voor om de Dienst tijdelijk te onderbreken voor onderhoud, systeemupdates of andere wijzigingen. In dergelijke gevallen zullen Gebruikers tijdig en adequaat op de hoogte worden gesteld.

Daarnaast kan de Eigenaar, binnen de wettelijke kaders, besluiten om de Dienst op te schorten of volledig stop te zetten. In geval van beëindiging zal de Eigenaar samenwerken met Gebruikers om ervoor te zorgen dat zij hun persoonsgegevens of informatie kunnen terugtrekken, en zullen de rechten van Gebruikers met betrekking tot voortgezet gebruik van het product en/of eventuele compensatie worden gerespecteerd, zoals bepaald in het toepasselijk recht.

Het is ook mogelijk dat de Dienst tijdelijk niet beschikbaar is als gevolg van omstandigheden buiten de redelijke controle van de Eigenaar, zoals overmacht (bijvoorbeeld infrastructurele storingen, black-outs, enzovoort).

Wederverkoop van de dienst

Gebruikers zijn niet gemachtigd om WishUp en de bijbehorende dienst geheel of gedeeltelijk te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, door te verkopen of te exploiteren zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de Eigenaar, welke rechtstreeks of via een erkend wederverkoopprogramma wordt verleend.

Privacybeleid

Voor informatie over het gebruik van hun Persoonsgegevens kunnen Gebruikers het privacybeleid van WishUp raadplegen.

Intellectuele eigendomsrechten

Onverminderd meer specifieke bepalingen in deze Voorwaarden, zijn alle intellectuele eigendomsrechten, zoals auteursrechten, merkrechten, octrooirechten en ontwerprechten met betrekking tot WishUp het exclusieve eigendom van de Eigenaar of zijn licentiegevers en vallen onder de bescherming van de toepasselijke wetgeving of internationale verdragen met betrekking tot intellectueel eigendom.

Alle merken, in schrift of afbeeldingen, en alle andere merken, handelsnamen, dienstmerken, woordmerken, afbeeldingen, tekeningen of logo's die in verband met WishUp worden gebruikt, zijn en blijven het exclusieve eigendom van de Eigenaar of zijn licentiegevers en vallen onder de bescherming van de toepasselijke wetgeving of internationale verdragen met betrekking tot intellectueel eigendom.

Wijzigingen in deze Voorwaarden

De Eigenaar behoudt zich te allen tijde het recht voor om deze Voorwaarden met betrekking tot WishUp te wijzigen of anderszins aan te passen. In die gevallen brengt de Eigenaar de Gebruiker op passende wijze op de hoogte van de wijzigingen.

Deze wijzigingen hebben slechts vanaf de datum van de kennisgeving invloed op de relatie met de Gebruiker.

Doorgaan met het gebruik van de Dienst betekent dat de Gebruiker met de herziene Voorwaarden akkoord gaat. Als Gebruikers niet gebonden willen zijn door de wijzigingen, moeten ze stoppen met het gebruik van de Dienst en kunnen ze de Overeenkomst beëindigen.

De toepasselijke voorafgaande versie regelt de relatie voorafgaand aan het akkoord van de Gebruiker. De Gebruiker kan voorafgaande versies verkrijgen van de Eigenaar.

Indien wettelijk vereist, stelt de Eigenaar de Gebruikers van tevoren op de hoogte van wanneer de gewijzigde voorwaarden van kracht worden.

Overdracht van de overeenkomst

De Eigenaar behoudt zich het recht voor rechten of verplichtingen onder deze Voorwaarden met betrekking tot WishUp over te dragen, te cederen, door novatie over te dragen of in onderaanneming te geven, met inachtneming van de gerechtvaardigde belangen van de Gebruiker.

Bepalingen met betrekking tot wijzigingen van deze Voorwaarden zijn van overeenkomstige toepassing.

Gebruikers mogen hun rechten of verplichtingen onder deze voorwaarden met betrekking tot WishUp op geen enkele wijze overdragen zonder schriftelijke toestemming van de Eigenaar.

Contact

Alle communicatie in verband met WishUp dient plaats te vinden met gebruik van de contactinformatie die in dit document worden aangegeven.

Scheidbaarheid

Indien enige bepaling van deze Voorwaarden met betrekking tot WishUp als ongeldig of onafdwingbaar wordt beschouwd of verklaard onder toepasselijk recht, heeft de ongeldigheid of onafdwingbaarheid van deze bepaling geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen, die volledig van kracht blijven.

Toepasselijk recht

Op deze Voorwaarden is het recht van toepassing van de plaats waar WishUp is gevestigd, zoals aangegeven in het betreffende onderdeel van dit document, waarbij collisieregels worden uitgesloten.